Jazdenie v lese podľa paragrafov

 
 


Lesy v Slovenskej republike

Dátum : 5.6.2013          Autor : Vladimír Gavura
Úvodom by som rád zdôraznil, že daný článok čerpal informácie z mnohých webových stránok, diskusných fór, emailovej komunikácie, a pod. s cieľom podať ucelenú informáciu o danej téme. Ma preto nezáväzný a informačný charakter a je preto nutne s danými informáciami takto nakladať. (Ďakujem za pochopenie)

Začiatok lesnej cesty, účelovej komunikácie, vstup do lesa alebo vojenského priestoru je častokrát osadený zákazovými značkami. Trochu ich pripomeniem :


Značka Zákaz vjazdu cyklistov (B10) zakazuje vjazd bicyklom s pomocným motorčekom. Osoba ktorá vedie (tlačí) bicykel, sa považuje za chodca a zákaz sa na ňu nevzťahuje; musí podľa ustanovení platných pre chodcov.
Značka Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel (B3) zakazuje vjazd motorovým vozidlám aj v tom prípade, ak ich niekto tlačí, vedie a pod. Viesť (tlačiť) možno iba motocykel (bicykel s pomocným motorčekom) s objemom valcov do 50cm3 pri dodržaní ustanovení platných pre chodcov. 
Značka Zákaz vjazdu všetkých vozidiel (v oboch smeroch) (B1) zakazuje vjazd všetkým druhom vozidiel; prípadné výnimky zo zákazu vjazdu sa uvádzajú iba na dodatkovej tabuľke. Najbežnejšia je výnimka, ktorá dovoľuje vjazd vozidlám zásobovania alebo dopravnej obsluhy.
Bicykel je podľa zákona o cestnej doprave už asi dva roky dopravným prostriedkom, čiže kde je Zákaz vjazdu všetkých vozidiel (B1), tak tam je aj zákaz vjazdu bicyklov.

Otázkou je či tieto dopravné predpisy (teda aj značky) sa týkajú len účastníkov cestnej premávky, keďže lesné cesty sú vedené ako účelové komunikácie a nespadajú pod cestnú sieť. Teda keď bicyklom nejazdím po cestnej komunikácii, tak nie si účastníkom cestnej premávky? Je cyklista jazdiaci v lese účastníkom cestnej premávky ?

V prvom rade je nutné podotknúť, že zákaz vjazdu na lesné cesty a trasy by mal byť zakázaný len motorovým vozidlám, a to značkou B3 (zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel). Až na pár výnimiek, ako napríklad povolenie vstupu traktora.

Podľa poslednej novelizácie zákona 326/2005 o lesoch § 31 ods.1 písm. d) je zakázané:

d) jazdiť alebo stáť motorovým vozidlom, skútrom, motorovou trojkolkou alebo štvorkolkou mimo vyznačených miest a jazdiť na bicykli alebo na koni mimo lesnej cesty alebo vyznačenej trasy

 V pôvodnom znení zákona nebola jazda na bicykli a na koni na lesných pozemkoch obmedzená.
Cieľom pozmeňovacieho návrhu bolo zamedziť nekontrolovaný pohyb cyklistov a jazdcov na koni
po lesných porastoch a turistických chodníkoch.

Cyklisti a jazdci na koni môžu od 1. septembra 2007 na jazdenie používať lesné cesty a vyznačené trasy. Prípadné pochybnosti treba prekonzultovať s vlastníkom alebo správcom lesného majetku. Pochopiť to nebude jednoduché. Nielenže si musíte naštudovať zákon, ale aj normu STN 736 108, ktorá hovorí o presnej definícii lesnej cesty.

Je minimálne nezmyselné, aby do lesa nesmel človek vojsť po lesnej ceste na bicykli, respektíve na koni. To sa však netýka prípadu, keď je les vyhradený na nejaké zvláštne účely, napríklad na výcvik vojakov.

Ak ide o značky Zákaz vjazdu všetkých vozidiel, problém sa dá vyriešiť jednoducho. Stačí, ak je na cestu nezakázaný vjazd z jedného smeru alebo z inej cesty, ktorá sa pripája k tej, ktorá má na začiatku umiestnený zákaz. Potom treba len zísť z bicykla a chvíľu ho tlačiť. Za tabuľou zákazu vám už nič nebude brániť v jazde na bicykli. Treba si však dávať pozor, aby ste v prípade jednosmerky nejazdili v protismere.

Vrátim sa k norme STN 736108, ktorá hovorí o presnej definícii lesnej cesty:

Lesná cesta je pozemná komunikácia, ktorá je súčasťou lesnej dopravnej siete; určená je na dopravu dreva, osôb, materiálu, na prejazd špeciálnych vozidiel (požiarna, zdravotná služba), ale môže slúžiť aj na iné ciele; má vybudované zemné teleso a aspoň jednoduché odvodnenie

Lesné cesty sa delia na štyri podkategórie. V prvých troch je určená minimálna šírka cesty 4 metre. Posledná má povinnú minimálnu šírku 1,5 metra. Pre každú z týchto podkategórií je odporúčaná maximálna rýchlosť jazdy.

Dôležitým parametrom pri zaraďovaní komunikácií do skupiny lesných ciest je kvalita jej povrchu. Tá môže byť rôznorodá. Stavaná, asfaltová cesta,  môže ňou byť aj zemina, či už udupaná alebo prašná. Vyskytujú sa cesty spevnené i nespevnené. Dokonca môžeme nájsť cestu, z ktorej nie sú odstránené rastliny. Sklon cesty by sa nemal pohybovať nad 12%.

Cestný zákon § 22, vykonávacia vyhláška č. 35/1984 Zb.:

Účelovými komunikáciami sú najmä poľné a lesné cesty, príchodové cesty k závodom, staveniskám, lomom, baniam, pieskovniam a k iným objektom a cesty v uzavretých priestoroch a objektoch. Podľa zákona o pozemných komunikáciách a príslušnej vyhlášky sú teda lesné cesty účelovými komunikáciami. Aj na tých platia dopravné predpisy a teda aj dopravné značky. Otázkou však ostáva, ako rozoznať lesnú cestu od "necesty" ?

Podľa vyhlášky sú teda lesné cesty ,,tak spevnené, ako aj nespevnené cesty vrátane zemných ciest, ako sú zvážnice, približovacie cesty a približovacie linky". Tak presne tam je asi bicyklovanie dovolené. :-)

Týmto však stále nie je dostatočne zodpovedaná otázka, či pre účely Zákona o lesoch je možné rozumieť pod pojmom lesná cesta aj tzv. lesný chodník (tzv. singletracky).

Turistické chodníky značkuje Slovenský klub turistov podľa štátnej normy STN 01 8025.

Táto norma presne určuje druhy značiek, ich tvar a veľkosť, farbu, technické vyhotovenie a spôsob ich umiestňovania, ako aj tvar a rozmery turistických informačných objektov. Z logiky veci vyplýva, že lesný chodník by mal hlavne slúžiť pre peších, lesná cesta pre mechanizmy, ale ak to v lese nie je označené, nie je to ani rozlíšiteľné.

Cykloturistické chodníky značkuje Slovenský cykloklub podľa štátnej normy STN 01 8028.

V praxi však značené cyklotrasy v lesoch neexistujú a spôsob určenia, ktoré cesty sú pre jazdu povolené je natoľko nejednoznačný, že to dnes nikto nevie. NLC (Národné lesnícke centrum) vydalo mapu lesných ciest pre cyklistov, ale i v nej sú nezrovnalosti.

Pojem vyznačená trasa však v zákone nie je presne definovaný.
Znamená to, že za vyznačenú trasu možno pokladať akúkoľvek trasu označenú v lese značkami, či už cestnými alebo turistickými. Jedná sa najmä o existujúce turistické trasy označované Klubom Slovenských Turistov (KST), ale aj napr. vyznačené  zjazdové a bežkárske trate. Uvedené platí bez ohľadu na to, či vyznačená trasa je súčasťou lesnej cesty alebo nie.

V jednoduchosti sa dajú vyznačené trasy definovať ako koridory určitým spôsobom orientačne vyznačené. Značenie zvyčajne býva tabuľkové a maľované, niekedy tiež vodorovným značením (v doprave). Trasy môžu byť jednoúčelové (len pre cyklistov) alebo viacfunkčné (napr. trasy pre nemotorovú dopravu a turizmus). Trasy sú zvyčajne značené po existujúcich komunikáciách, v ideálnom prípade sú trasy vedené samostatne.

Ak sa budeme riadiť zdravým rozumom nemali by sme jazdiť na bicykli na miestach a spôsobom , kde môžeme poškodzovať životné prostredie, ohrozovať seba, iných, majetok či faunu a flóru - tzv. ,,voľné jazdenie cez les,,. Tak napríklad by sa nemalo agresívne jazdiť za mokra po lesných chodníkoch, aby nedošlo k poškodeniu pôdneho krytu. Tiež v určitých lokalitách, kde je výskyt chránených živočíchov je osožné zbernicovou trasou regulovať pohyb v území a podobne.

Určenia kedy, kde a ako jazdiť by mali byť určované citlivo, zodpovedne a prípadne sezónne. Plošné a navyše nezmyselné zákazy situáciu len zhoršujú, pretože nie sú rešpektované, často recesisticky porušované.

Existujúca STN pre značené cyklotrasy, má však odporúčací charakter a spôsob značenia má niekoľko nedostatkov.

Zriaďovateľom trasy môže byť hocikto, často sú to cyklokluby, obce mestá, regióny. Súhlas s vedením trasy a pre umiestnenie značenia dáva príslušný stavebný úrad.
Legislatívne je však budovanie cyklotrás podcenené a nejednoznačné.

Keďže Vihorlatské lesy sú CHKO so stupňami ochrany 2,3,4 a 5 jazda na bicykli už ma súvislosť aj s iným zákonom.

V druhom stupni, je dopad oboch zákonov rovnaký, t.j. umožňujú jazdu na bicykli na akejkoľvek
lesnej komunikácii, pretože táto nemá určenú minimálnu šírku žiadnym všeobecne záväzným predpisom. Rozdiely môžu byť jedine v rámci STN, ktoré však vo vzťahu k verejnosti pohybujúcej sa na lesných pozemkoch (v lese) nemôžu mať záväzný, ale iba odporúčací charakter.

V treťom a vyššom stupni ochrany prírody t.j. národná prírodná rezervácia, národný park sa musíte
riadiť Zákonom o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002, kde sa hovorí, že tu môžete ísť s bicyklom len po ceste, miestnej komunikácii alebo vyznačenej cyklotrase. Nespomína sa tam lesná cesta ani značená trasa, ale vyznačená cyklotrasa ! A keďže vo Vihorlatských vrchoch žiadna značená cyklotrasa nie je - porušujeme v týchto ochranných pásmach jazdou na bicykli zákon. :-(

Myslím, že nemá zmysel obmedzovať cyklistom vjazd do lesov pretože prevažná väčšina cyklistov sa v prírode aj v lese dokáže správať šetrne a zodpovedne, no ale aj medzi cyklistami sa nájdu jedinci, ktorí nezmyselne a zbytočne poškodzujú životné prostredie. Niekedy je opodstatnené regulovať návštevnosť území a lesov, či nasmerovať cyklistov k zaujímavým lokalitám.


                                                                                                            Wowa
05.06.2013 22:51:40
outdoorhumenne
Počasie Humenné online

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one