Vihorlatské vrchy

Dátum : 3.6.2013          Autor : Vladimír Gavura
Vstup a pohyb vo vojenskom priestore z pohľadu bikera

Úvodom by som rád zdôraznil, že daný článok čerpal informácie z mnohých webových stránok, diskusných fór, emailovej komunikácie, a pod. s cieľom podať ucelenú informáciu o danej téme. Ma preto nezáväzný a informačný charakter a je preto nutne s danými informáciami takto nakladať. (Ďakujem za pochopenie)


Podľa aktuálneho lexikónu cyklotrás prešovského kraja sa na území okresu Humenné nachádza 33,5 km značených cykloturistických trás. Sú to 4 cyklotrasy ( slovom štyri :-( ) z ktorých jedna - medzinárodná cyklotrasa Švejka z Poľska nie je zatiaľ realizovaná.

Existujúce cyklotrasy sú viazané k územnému celku mesta Humenné - všetky v ňom začínajú, prípadne končia. Cyklotrasy v Humennom majú tú zvláštnosť, že sú vyznačené len maľovaným značením, úplne chýbajú akékoľvek smerové orientačné šípky s textáciou. Pri trasách ani v meste Humenné neexistuje žiadna informačná mapa alebo panel ku cyklotrasám. Cez okres nevedie žiadna cyklomagistrála.
Porúbka - Vinianske jazero

Za problematickú je považovaná modra trasa cyklotrasa 2859 Humenné - Porúbka (prechod cez Vihorlatské vrchy - smer Vinné).

Trasa končí na začiatku lesnej cesty, ktorá vedie do obce Vinné cez pozemky Vojenských lesov Pliešovce. Cestu používajú miestni obyvatelia ako skratku do Michaloviec, cyklisti majú vstup zakázaný, preto trasa končí na najzaujímavejšom úseku pre cyklistov. Cesta je podľa mojich zistení vedená ako účelová komunikácia ktorej časť zasahuje a je súčasťou vojenského priestoru Valaškovce. Ak sa zlegalizovanie úseku v zmysle predĺženia trasy do Vinného nepodarí vybaviť tak táto cyklotrasa mi nedáva zmysel a je považovaná za zbytočnú.

Keďže bicykel je podľa zákona o cestnej doprave už asi dva roky dopravným prostriedkom, čiže kde je Zákaz vjazdu všetkých vozidiel, tak tam je aj zákaz vjazdu bicyklov. Aktuálne je iniciovaná zmena dopravného značenia na Zákaz vjazdu motorových vozidiel.


Ako sa teda dostať bikom na Viniansky hrad a pritom neporušiť predpisy ?

Aktuálne hrad opravujú. Pri závore nad Vinianskym jazerom smerom na hrad, kde je TZT Pod Dlhou už nie je zákaz vjazdu všetkých vozidiel, tak tade by sa dalo ísť od Vinianskeho jazera na Porúbku, ale opačne nie.

Bývalý minister Galko síce umožnil vstup do vojenských lesov na území vojenských obvodov Záhorie a Valaškovce a je síce od 1. júla 2007 voľný, občania však musia naďalej rešpektovať pravidlá, ktoré im z novely zákona o vojenských obvodoch vyplývajú.

Jednou z nich je, že občan je povinný sa informovať, či na území vojenského obvodu neprebiehajú vojenské cvičenia alebo do nich nie je zakázaný vstup z iných dôvodov, ktoré vymedzuje zákon, inými slovami je osoba povinná presvedčiť sa, či na území vojenského obvodu alebo na jeho časti nie je vyhlásený dočasný alebo trvalý zákaz vstupu.


Osobe, ktorá vstúpila na územie vojenského obvodu, je zakázané :

• zdržiavať sa na území vojenského obvodu dlhšie ako 24 hodín
• manipulovať s nájdenými zbraňami, strelivom, výbušninami alebo ich časťami
• vstupovať do uzavretých alebo ohradených častí vojenského obvodu, na ktorých hrozí vážne ohrozenie života alebo zdravia osôb
• zhotovovať nákresy, plány, fotografické zábery alebo filmové zábery objektov obrannej infraštruktúry nachádzajúcich sa vo vojenskom obvode
• neoprávnene vchádzať motorovým vozidlom na lesné cesty, do lesných porastov a na poľnohospodársku pôdu, a stáť na nich
• zakladať oheň a znečisťovať a poškodzovať životné prostredie
• vykonávať také činnosti, v dôsledku ktorých by vo vojenskom obvode vznikla škoda na majetku štátu, alebo by došlo k obmedzeniu alebo zabráneniu plnenia úloh obrany a bezpečnosti štátu.

Informácie o obmedzení alebo o zákaze vstupu na územie vojenského obvodu možno získať na úradnej tabuli obce susediacej s vojenským obvodom, na obecných úradoch týchto obcí a ich webových sídlach; ďalej aj na webovom sídle Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky nezodpovedá za poškodenie zdravia alebo za inú škodu, ktoré vzniknú osobe v dôsledku nerešpektovania ustanovených zákazov.

Bez povolenia je vstup do vojenských obvodov ohraničený pre verejnosť na pobyt do 24 hodín.
Na dlhší dočasný a trvalý pobyt bude naďalej potrebné povolenie.

Dočasný zákaz vstupu platí v zmysle § 9a ods.1 na územie Vojenského obvodu Valaškovce v čase vojenských operácií, cvičení, pri vykonávaní činností pri ktorých hrozí ohrozenie života a zdravia osôb a v čase krízovej situácie.

Trvalý zákaz vstupu platí podľa § 9a ods.2  na miesta strelníc, dopadových plôch, cvičísk a súvisiacej obrannej infraštruktúry nachádzajúcich sa na území Vojenského obvodu Valaškovce.
Trvalý zákaz je vyhlásený z dôvodu vykonávania intenzívneho výcviku následkom ktorého hrozí vážne ohrozenie života a zdravia osôb.Ľudia vstupujúci na územie otvorených častí vojenského obvodu sú povinní rešpektovať pokyny vyplývajúce z tabúľ, dopravných značiek, dopravných zariadení alebo piktogramov a poslúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz osôb zabezpečujúcich poriadok a bezpečnosť vo vojenskom obvode.

V obvodoch je zakázané manipulovať s nájdenými zbraňami, strelivom, výbušninami alebo ich časťami ako aj zhotovovať nákresy, plány, fotografické zábery alebo filmové zábery objektov obrannej infraštruktúry.
 
Zákon síce ukladá osobám vstupujúcim do vojenských lesov povinnosti a zákazy, nezavádza však nijaký kontrolný mechanizmus ich dodržiavania. Neviem si celkom dobre predstaviť, že by sa vo vojenských lesoch nekontrolovane pohybovali osoby, ktorých aktivity by mohli vyústiť do škôd, alebo do obmedzenia či zabránenia plneniu úloh obrany a bezpečnosti štátu.


Priestupku sa dopustí ten, kto :

a) sa neoprávnene zdržiava na území vojenského obvodu dlhšie ako 24 hodín
b) neoprávnene vojde na územie vojenského obvodu motorovým vozidlom mimo verejnej pozemnej komunikácie
c) neuposlúchne pokyn, výzvu alebo príkaz na zabezpečenie poriadku a bezpečnosti vo vojenskom obvode
d) na území vojenského obvodu manipuluje s nájdenými zbraňami, strelivom, výbušninami alebo ich časťami
e) zhotovuje nákresy, plány, fotografické alebo filmové zábery objektov obrannej infraštruktúry
f) vstúpi na územie vojenského obvodu alebo jeho časť, na ktorých je zákaz vstupu
g) vstúpi na časť územia vojenského obvodu, na ktorej prebiehajú cvičenia alebo sa vykonávajú činnosti, pri ktorých hrozí ohrozenie života a zdravia
h) vykonáva také činnosti, v dôsledku ktorých vo vojenskom obvode
1.vznikne škoda na majetku štátu, ak takéto konanie nie je priestupkom podľa osobitného predpisu, alebo
2.dôjde k obmedzeniu alebo zabráneniu plnenia úloh obrany a bezpečnosti štátu, alebo
i) vstúpi na územie vojenského obvodu v čase krízovej situácie


Pokuty za priestupok podľa :

a.odseku 1 písm. a) a b) možno uložiť pokutu do 100 eur
b.odseku 1 písm. c) až e) možno uložiť pokutu do 250 eur
c.odseku 1 písm. f), g) a písm. h) prvého bodu možno uložiť pokutu do 500 eur
d.odseku 1 písm. h) druhého bodu a písm. i) možno uložiť pokutu do 1 000 eur
Popri pokute možno uložiť za priestupok podľa odseku 1 písm. d) a e) sankciu prepadnutia veci.
 
Za priestupok spáchaný opakovane v priebehu jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty možno uložiť pokutu do dvojnásobku jej hornej hranice.


Lesná stráž

Podľa Zákona o lesoch má lesná stráž široké právomoci, môže okrem iného žiadať preukaz totožnosti, požadovať vysvetlenia, žiadať o prerušenie protiprávneho konania, odňať vec (t.j. aj bicykel) o čom je ale člen lesnej stráže povinný spísať záznam. V prípade, že neuposlúchnete výzvu a ak nemožno zistiť Vašu totožnosť, môže obmedziť Vašu osobnú slobodu a predviesť Vás na útvar Policajného zboru.

Na druhej strane je člen lesnej stráže povinný nosiť odznak na viditeľnom mieste a na požiadanie sa preukázať preukazom člena lesnej stráže. Ak Vás člen lesnej stráže zastaví a vyzve, aby ste ďalej nepokračovali v jazde, musíte tak učiniť, môžete ale napr. ďalej tlačiť bicykel (čo zákon nezakazuje) a pokračovať v jazde tam, kde si myslíte, že priestupok nepáchate.

V prípade, ak Vám člen lesnej stráže bude chcieť dať pokutu za jazdu mimo lesnej cesty o ktorej si myslíte, že je lesnou cestou podľa tohto výkladu, snažte sa argumentovať. Ak to nepomôže a bude trvať na pokute, tak máte dve možnosti:

- pokutu zaplatíte, tým ale priznávate priestupok a voči nemu už nie je žiadny opravný prostriedok.

- pokutu odmietnete zaplatiť, na čo máte právo a člen lesnej stráže je povinný o tomto priestupku spísať záznam, kde Vám musí dať možnosť vyjadrenia. Po spísaní tohto záznamu je tento postúpený na príslušnú priestupkovú komisiu, kde máte možnosť obrany a odvolania sa voči pokute. Ak ste nejazdili priamo vo voľnom lese, s najväčšou pravdepodobnosťou bude odvolanie úspešné.


                                                                                                       Wowa
03.06.2013 20:37:03
outdoorhumenne
Počasie Humenné online

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one